Realizacja Programu edukacyjnego

I.ZAMAWIAJĄCY

 

Instytut Gospodarki Rolnej

ADRES: ul. Kolejowa 45 lok. 119; 01-210 Warszawa

KRS 0000500475; NIP 7010522726; REGON 363069453

 

Dane kontaktowe:

Tel: +48 535-526-626

Email: biuro@instytutrolny.pl

Adres strony: www.instytutrolny.pl

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Produkcja Programu edukacyjnego 5 odcinków, 5 min./każdy.

2.  2. Rodzaj zamówienia: usługa

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie jest realizowane w związku z kampanią edukacyjną na rzecz upowszechnienia wiedzy na temat gospodarki odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym „Rolnictwo przyszłości”. Przedsięwzięcie jest dofinansowane w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiot dotyczy realizacji 5 odc. Programu edukacyjnego o długości 5 min./każdy.  Materiał powinien zawierać : preprodukcję, produkcję, postprodukcję.

4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertą

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Realizacja całego zamówienia w terminie od 01.01.2024r. do 30.09.2024r.

 

IV. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

 

1.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- Cena (70%)

- Doświadczenie (30%)

 

2. Kryterium cena - 70% będzie rozpatrywanie na podstawie łącznej ceny brutto podanej

przez Wykonawcę w swojej ofercie. Liczba punktów w tym

kryterium (Kc) zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

 

Najniższa cena brutto spośród wszystkich cen w złożonych ofertach nieodrzuconych

Kc =x 70 pkt.

Cena brutto badanej oferty

 

3. Kryterium doświadczenie - 30 % (Kd) będzie oceniane w oparciu o dołączone do oferty opis portfolio, przy czym każdy z członków Komisji może przyznać od 1 (minimum) do 30 punktów (maksimum). Kryterium będzie rozpatrywane na

podstawie merytorycznej oceny punktowej projektu, w ramach której oceniane będą obszary takie jak:

 

- Preprodukcja (od 1 do 10 pkt.)

- Produkcja (od 1 do 10 pkt.)

- Postprodukcja (od 1 do 10 pkt.)

 

Do obliczeń przyjmowana będzie suma punktów przyznana danej ofercie przez wszystkich członków Komisji oraz suma najwyższych ilości punktów uzyskana spośród rozpatrywanych ofert, tj. Suma punktów przyznana przez każdego członka Komisji. Liczba punktów w tym kryterium (Kd) zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:Ilość punktów uzyskana przez ocenianą ofertę

Kd = x30 pkt.

Najwyższa ilość punktów uzyskana spośród rozpatrywanych ofert

 

4. Oceny będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Ogólna ocena danej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:

W = Kc + Kd. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów

w ww.kryteriach.

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

Do udziału w postępowaniu dopuszczony jest oferent, który:

- Dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia;

- Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej wraz z określeniem oferowanych cen. Podając cenę należy uwzględnić wszystkie elementy  związane z prawidłową i terminową realizację przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem

wszystkich możliwych do przewidzenia kosztów. Wraz z ofertą należy dostarczyć wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pani Klaudia Gołąbek, adres email: k.golabek@instytutrolny.pl

 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.

 

VII. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

 

Ofertę należy złożyć do dnia 27.12.2023r. do godz. 12.00

 

VIII. SPOSÓB WYBORU OFERTY:

 

- Dnia 02.01.2024r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

- Wybór i ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi 08.01.2024r. Zwycięzca zostanie poinformowany mailowo/ telefonicznie o wyborze jego oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów bez

uprzedzenia i bez podania przyczyny.

- Zamawiający zastrzega sobie prawa do unieważnienia postępowania bez podania

przyczyny.

  

IX. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA:

 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony

odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy. Informacja zostanie przekazana drogą elektroniczną/ telefoniczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów art. - ustawy z dnia 23 kwietnia

1964r. Kodeks cywilny nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami równego

traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, o której mowa w art.3 ustawy z dnia 29

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

Ostateczny termin realizacji: 30.06.2024 r.

 

Możliwe złożenie oferty osobiście:

Biuro w Radomiu, ul. Kasztelańska 11 D, 26-617 Radom

Biuro (siedziba) w Warszawie, ul. Kolejowa 45/119, 01-210 Warszawa

 

Bądź poprzez APLIKUJ TERAZ

 

Ostateczny termin realizacji:

2024-09-30

2024-09-30